De Attracties

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Praktische informatie

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Prijzen en aanbiedingen

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Accommodatie

Wij bieden u ongewone accommodatie in de buurt van het park!

Ontdek O'Tel Park, de nieuwigheid van 2024!

Wettelijke informatie

1. SITE EDITOR

SAS O’GLISS

Route de la Tranche sur Mer

Locatie, Le pont Rouge

85560 LE BERNARD

contact@oglisspark.fr

Tel: 02 51 48 12 12

RCS 437 710 155

Intracommunautaire BTW: FR94791328032

Aandelenkapitaal: 976.000 euro

2. DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE

Directeur van de publicatie: Mickaël THIBAUD – Manager

Consumentenombudsman: In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van het consumentenwetboek bieden wij een dienst voor consumentenbemiddeling aan.

De geselecteerde bemiddelende instantie is: Association Médiation Tourisme et Voyage

In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op haar website: mtv.travel of per post door te schrijven naar

Vereniging voor bemiddeling in toerisme en reizen

BP 80303

75823 Parijs Cedex 17

SIRET : 751461328 00021

APE-code: 69102

3. REALISATIE VAN DE SITE

Radius Ontwerp

Tel: 06 80 18 74 29

Mail: contact@radiusdesign.fr

4. ACCOMMODATIE

Naviciel

2 Rue du Grand Rouet, 85500 Les Herbiers

Telefoon:
02 51 67 15 45

5. CMS

WordPress

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en disclaimers aanvaardt.

Deze site kan links naar andere websites bevatten. O’GLISS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites dan die in het www.oglisspark.fr domein.

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten, iconografische en fotografische voorstellingen en redactionele inhoud. De genoemde handelsmerken behoren tot hun respectieve eigenaars.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op om het even welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur. U stemt ermee in deze site niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door de wet of door de wettelijke en contractuele mededelingen.

7. PRIVACY – RGPD-WETGEVING

Overeenkomstig de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden kunt u uw recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met contact@oglisspark.fr.

Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verleent u O’Gliss Park en O’Fun Park het recht om het opgegeven telefoonnummer te gebruiken.

De op dit formulier verzamelde informatie wordt opgenomen in een bestand dat door O’GLiss Park en Vendée wordt gebruikt voor klantenbeheer en wordt 1 jaar bewaard. Deze gegevens zijn bestemd voor de commerciële dienst die contact met u opneemt om uw behoeften inzake toegang tot ons vrijetijdsaanbod te bestuderen en u een optimale ontvangst te garanderen.

Wij wijzen u op het bestaan van de “Bloctel”-lijst van verzet tegen telefonische colportage, waarop u zich hier kunt inschrijven: conso.bloctel.fr

8. AUTEURSRECHT – DROIT D’AUTEUR

Alle elementen van welke aard dan ook (stilstaande beelden, bewegende beelden, foto’s, databanken, merken, illustraties, logo’s, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.) op de website www.oglisspark.fr zijn auteursrechtelijk beschermd. In dit opzicht is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van O’GLISS, elke reproductie, weergave, aanpassing, gedeeltelijke of volledige wijziging van om het even welk element van de site, op welke manier dan ook, verboden, op straffe van gerechtelijke vervolging.

9. NAAM EN LOGO

Het is ten strengste verboden de naam O’GLISS of zijn logo te reproduceren, opnieuw te publiceren of te verspreiden, alleen of in combinatie met een andere titel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O’GLISS.

10. HYPERLINKS

Elke internetsite mag zonder voorafgaande toestemming een link leggen naar de informatie op de site van O’GLISS. Pagina’s en documenten van www.oglisspark.fr mogen echter niet worden ingesloten in de pagina’s van een andere site.

De toestemming om een link te plaatsen geldt voor elk medium, met uitzondering van media die informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard verspreiden of die in hogere mate de gevoeligheid van de meerderheid kunnen aantasten.

O’GLISS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die gepubliceerd wordt op de sites die het voorwerp uitmaken van een hypertekstlink vanaf www.oglisspark.fr

11. KWALITEIT EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

O’GLISS streeft ernaar betrouwbare, geverifieerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken. Ondanks de vele inspanningen om dit doel te bereiken, kunnen zich toch fouten of omissies voordoen. Het is derhalve uitsluitend de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de op www.oglisspark.fr beschikbare informatie oordeelkundig te gebruiken. Bijgevolg raadt O’GLISS u aan de op haar site verzamelde informatie te controleren alvorens te beslissen over het gebruik ervan.

12. GARANTIES EN VERPLICHTINGEN

De op de website van O’GLISS gepubliceerde informatie wordt verstrekt zonder enige andere garantie dan die waarin de geldende wetgeving voorziet, en met name zonder enige garantie dat de inhoud beantwoordt aan de behoeften van de gebruiker of het gebruik dat hij ervan zal maken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat hij maakt van de op www.oglisspark.fr gepubliceerde informatie .

O’GLISS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van haar site of van andere eraan gekoppelde sites, en met name voor de financiële verliezen of commerciële schade die eruit kunnen voortvloeien.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De taal van de Algemene Voorwaarden is het Frans. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Uw bezoek voorbereiden

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

FAQ

Prijzen en aanbiedingen

Een waterpark om te delen met vele activiteiten voor iedereen!

Het grootste waterpark van Frankrijk verwelkomt u van juni tot september.

Accommodatie

Wij bieden u ongewone accommodatie in de buurt van het park!

Ontdek O'Tel Park, de nieuwigheid van 2024!